Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten met Insite Consult, met maatschappelijke zetel te Derde Lansiersstraat 46, 8940 Wervik, en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk nr. 0770.344.504 (hierna ‘ATALENTA’ genoemd). 
Artikel 2 : Definities
2.1 Aangestelde: elke persoon of rechts-persoon waarop ATALENTA een beroep doet voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, ongeacht hun onderlinge juridische verhouding, in het bijzonder maar niet beperkt tot werknemers, zelfstandige consultants en onderaannemers.
2.2 Diensten: alle door ATALENTA geleverde Diensten, in het bijzonder maar niet beperkt tot het geven van advies en begeleiden van bedrijven op vlak van human resources en personeelsbeleid, het organiseren van uitzendarbeid (het zoeken van opdrachten, het zoeken en werven van uitzendkrachten, e.a.), werving en selectie, payrolling en training.
2.3 Klant: iedere (rechts)persoon die beroep doet op de Diensten van ATALENTA en/of Diensten van haar afneemt.
Artikel 3 : Toepassingsgebied
3.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, met en door ATALENTA. Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de Klant wordt afgesloten. Ze worden geacht gekend en aanvaard te zijn door de Klant, behoudens tegenbewijs. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ATALENTA en de Klant zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.
3.2 De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. 
3.3 ATALENTA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen,  zonder voorafgaande kennisgeving. 
3.4 Alle correspondentie waarbij de Klant zich op één of meerdere contractuele bepalingen van de algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van één of meerdere bepalingen vordert, wordt voor ATALENTA slechts geldig gericht aan de maatschappelijke zetel van ATALENTA. Indien de Klant zulke correspondentie per aangetekende brief aan ATALENTA richt, zal hij telkens een kopie per e- mail richten aan wendy@atalenta.be. Elke correspondentie per aangetekende brief die zonder dergelijke kopie wordt verzonden, wordt geacht nooit te zijn ontvangen door ATALENTA.
Artikel 4 : Inhoud
4.1 Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege ATALENTA, waaronder begrepen maar niet uitsluitend e-mails of websites. 
4.2 ATALENTA kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. ATALENTA heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. 
4.3 De inhoud van de verschillende communicatievormen van ATALENTA is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
4.4 ATALENTA heeft met betrekking tot de door haar geleverde Diensten slechts een inspanningsverbintenis. 
Artikel 5 : Offertes en orders
5.1 Alle prijsoffertes, de prijzen en/of andere inlichtingen vermeld in prijslijsten, catalogi, briefwisseling en andere stukken vanwege ATALENTA zijn te goeder trouw doch bij benadering opgesteld op basis van de gangbare prijzen. De genoemde prijzen en offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis ten aanzien van de Klant. 
5.2 De offertes van ATALENTA gelden maximaal dertig (30) kalenderdagen. ATALENTA is slechts verbonden in geval van een schriftelijke orderbevestiging vanwege de Klant aan ATALENTA, nadat de Klant een offerte vanwege ATALENTA heeft ontvangen.
5.3 Alle prijzen van de Diensten van ATALENTA zijn aangegeven in euro en zijn exclusief BTW 21%, behalve indien anders vermeld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de Klant.
5.4 Eenieder die een order plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een order kan enkel schriftelijk of per email worden geplaatst. Een order kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. 
5.5 Wie een order plaatst, verklaart de algemene voorwaarden van ATALENTA te kennen en te aanvaarden. Bij elke order zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Indien iets in een order onduidelijk zou zijn, kan de Klant steeds contact opnemen, ofwel via email naar wendy@atalenta.be of op het nummer +32470369018.
5.6 ATALENTA behoudt zich het recht voor om een order  te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw of ernstig vermoeden van voor ATALENTA  onaanvaardbare commerciële doeleinden. 
5.7 ATALENTA en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatie-vormen middelen zijn waarmee een geldige overeenkomst tot stand kan komen. 
5.8 Het plaatsen van een order houdt een betalingsverplichting in. De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van een order door de Klant geldt als aanvaarding van het order aan de gestelde prijs. 
Artikel 6 : Uitvoeringstermijn en -modaliteiten en overmacht
6.1 Alle door ATALENTA meegedeelde of afgesproken (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ATALENTA meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata, tenzij er dienaangaande uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen dat de meegedeelde of afgesproken data een bindend en effectief karakter hebben. In elk geval dient ATALENTA zich voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.
6.2 ATALENTA is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (oplever)data die,  ingevolge oorzaken buiten haar macht liggen, zoals genoemd onder 6.5, en die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is ATALENTA gebonden aan al dan niet tussentijdse of uiterste opleverdata ingeval van vertragingen naar aanleiding van een wijziging aan de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ATALENTA en de Klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.
6.4 De loutere overschrijding van door ATALENTA meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. In alle gevallen - dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata bindend zijn als effectieve opleverdata - is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van ATALENTA ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata nadat de Klant haar daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld binnen de 7 dagen na het overschrijden van de overeengekomen opleverdatum. Deze ingebrekestelling dient duidelijk, concreet en aangetekend te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, teneinde ATALENTA toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.
6.5 Alle vertragingen in uitvoering omwille van omstandigheden niet toerekenbaar aan ATALENTA of die te wijten zijn aan omstandigheden buiten de wil van ATALENTA, hebben een opschorting van de verbintenissen in hoofde van ATALENTA tot gevolg, waarbij de Klant afstand doet van enig recht op verhaal van schade ten gevolge van deze vertragingen. Hieronder worden onder meer en niet limitatief gerekend: natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij ATALENTA, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
6.6 Indien de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of aangestelden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ATALENTA stelt, of indien de Klant op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ATALENTA het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Eveneens heeft ATALENTA het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van ATALENTA om haar rechten te vrijwaren.
6.7 Ingeval de Aangestelden van ATALENTA op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant er kosteloos zorg voor dat die Aangestelden kunnen beschikken over de nodige faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle vigerende arbeidsrechtelijke voorschriften. 
6.8 De Klant vrijwaart ATALENTA voor aanspraken van derden, waaronder de Aangestelden van ATALENTA, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst schade zouden lijden die het gevolg is van een schending door de Klant van dit artikel of door een onveilige situaties (een onveilige situatie of onveilige situaties) op de locatie van de Klant. De Klant zal het arbeidsreglement, bij wijze van loutere informatie, vóór de aanvang van de werkzaamheden aan ATALENTA meedelen. Indien er op de locatie van de Klant dwingende veiligheidsvoorschriften zouden gelden, zal de Klant ATALENTA hiervan voorafgaand en uitdrukkelijk op de hoogte stellen en aan ATALENTA een kopie van de veiligheidsvoorschriften overhandigen.
6.9 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatie faciliteiten bij de Klant, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van ATALENTA staan. ATALENTA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten ingevolge storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Aangestelde van ATALENTA. 
6.10 Ingeval de Klant de medewerkings-verplichtingen omschreven in deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Klant veroorzaakte vertraging.
Artikel 7 : Wijziging en meerwerk
7.1 Indien ATALENTA op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Diensten heeft geleverd die buiten het voorwerp van de overeenkomst vallen, zullen deze Diensten door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerk zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van ATALENTA. 
7.2 ATALENTA is nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor het beoogde meerwerk tussen partijen voorafgaand en schriftelijk de modaliteiten worden vastgelegd.
7.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van de overeenkomst. Wijzigingen en/of  meerwerken zullen door ATALENTA steeds in regie aan de Klant worden aangerekend volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan een overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerken zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven van ATALENTA.
7.4 De Klant aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties voor wijzigingen of meerwerk, de door ATALENTA meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste (oplever)data zoals bepaald in Artikel 6, alsook de wederzijdse verbintenissen van de Klant en ATALENTA kunnen beïnvloeden. Desgevallend zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur die de wijzigingen of het meerwerken in beslag nemen.
7.5 Het feit dat één of meerdere verbintenissen van ATALENTA ingevolge door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerk niet, niet tijdig of niet volledig zouden zijn nagekomen, kan voor de Klant nooit een grond voor schadevergoeding of voor ontbinding van de overeenkomst uitmaken.
Artikel 8 : Prijzen en betalingsmodaliteiten
8.1 Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn de facturen van ATALENTA contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na factuurdatum op het adres van haar maatschappelijke zetel of op de door haar aan te wijzen bankrekening. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Facturen worden steeds elektronisch aan de Klant bezorgd op het door de Klant aangegeven e-mailadres. De Klant is verantwoordelijk om ATALENTA wijzigingen in e-mailadres mee te delen.
8.2 De Klant is ATALENTA die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ATALENTA worden gecorrigeerd. ATALENTA kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
8.3 ATALENTA behoudt, indien van toepassing,  steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit de overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
8.4 Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de vijf (5) dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, bij gebreke waarvan de factuur als aanvaard beschouwd wordt.
8.5 In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 15 % met een minimum van € 250, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Gerechtskosten en andere invorderingskosten vallen ten laste van de Klant. 
8.6 Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere producten en/of Diensten zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
Artikel 9 : Opschorting – buitengerechtelijke ontbinding
9.1 Elke verbreking, opzegging of annulering van een order of overeenkomst, evenals het niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of een andere wezenlijke wanprestatie door de Klant, geeft ATALENTA het recht om haar verdere prestaties en/of verbintenissen ten aanzien van de Klant op te schorten of stop te zetten, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties.
9.2 Ook heeft ATALENTA bij elke verbreking, opzegging of annulering van een order of overeenkomst, evenals het niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of een andere wezenlijke wanprestatie door de Klant, het recht om alle met de Klant aangegane overeenkomsten als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder schadevergoeding voor de Klant en dit onverminderd het recht van ATALENTA op schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs en indien de schadevergoeding niet toereikend lijkt om een hogere schade te bewijzen. 
9.3 Indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de Klant dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de Klant in vereffening of in faillissement wordt verklaard, heeft ATALENTA het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
Artikel 10 : Niet-afwerving van personeel en cliënteel 
10.1 Het is de Klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met ATALENTA, evenals 24 maanden na het einde van deze samenwerking, één of meerdere Aangestelden van ATALENTA direct of indirect te contracteren. 
10.2 Indien de overeenkomst meerdere contractuele relaties behelst, zal voor de toepassing van dit artikel de langstdurende contractuele relatie in acht worden genomen.
10.3 De afwerving waarvan sprake in 10.1 is wel toegestaan indien de Klant de voorafgaande, uitdrukkelijke en specifieke schriftelijke toestemming van ATALENTA heeft bekomen met betrekking tot het in dienst nemen van één of meerdere met naam genoemde Aangestelden van ATALENTA. ATALENTA kan aan deze toestemming desgevallend voorwaarden verbinden.
10.4 De schade die ATALENTA lijdt bij een overtreding door de Klant van 10.1 en/of 10.2 wordt contractueel vastgelegd op de totale brutovergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven Aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht van ATALENTA om de meer geleden schade te bewijzen en te vorderen.
10.5 De Klant die geheel of gedeeltelijk dezelfde activiteiten uitoefent als ATALENTA, of in dezelfde sector werkzaam is, zal tijdens alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst, er zich van onthouden om het cliënteel van ATALENTA actief te benaderen of af te werven. Bij een overtreding van deze verplichting wordt de schade in hoofde van de Klant contractueel vastgesteld op het totaal van de in de voorbije drie jaren aan het afgeworven cliënteel gefactureerde bedragen (exclusief BTW). De datum van de eerste dienstverlening tussen de Klant en het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.
10.6 Voor de verboden, omschreven in deze sectie, dient onder de Klant eveneens alle met de Klant verbonden ondernemingen overeenkomstig de definitie in het Wetboek Economisch Recht te worden begrepen.
Artikel 11 : Uitvoering door Aangestelden
11.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de overeenkomst tussen partijen, in de mate waarin die een dienstverlening tot voorwerp heeft, nooit een persoonsgebonden karakter en heeft ATALENTA steeds het recht om de Aangestelde(n) waarop zij voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doet te vervangen door (een) andere Aangestelde(n) met eenzelfde kennisniveau en beroepservaring.
Artikel 12 : Externe Tools
12.1 ATALENTA kan in het kader van de uitvoering van haar overeenkomst met de Klant gebruik maken van digitale tools ter ondersteuning vanéén of meerdere processen op het vlak van rekrutering en selectie, planning en/of tewerkstelling van uitzendkrachten, e.a. 
12.2 Het gebruik van deze tool (zowel intern als extern) kan in geen geval beschouwd worden als een deel van de dienstverlening inbegrepen in de samenwerkingsovereenkomst tussen ATALENTA en de Klant. 
12.3 ATALENTA behoudt zich dan ook steeds het recht om zowel het gebruik van de tool als de leverancier ervan éénzijdig te wijzigen/annuleren, zonder voorafgaandelijke melding aan of goedkeuring van de Klant.
Artikel 13 : Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door ATALENTA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 
13.2 Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van ATALENTA. 
13.3 De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website en andere drukwerken van ATALENTA zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en de startpagina van ATALENTA moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan ATALENTA.
Artikel 14 : Vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens 
14.1 Wanneer Diensten door ATALENTA worden geleverd in het kader van een order van een Klant, gaat de Klant er expliciet mee akkoord dat zijn of haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden van een Klantendatabase, het versturen van facturen, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de Diensten waarvoor ATALENTA  werd aangesteld. 
14.2 Partijen zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. 
14.3 Het is de Klant verboden om de overeenkomst(en) die gesloten worden tussen ATALENTA en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar Diensten, mee te delen aan derden, tenzij met schriftelijke toestemming van ATALENTA.
14.4 Partijen zullen in de relatie met de Aangestelden die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst de nodige contractuele afspraken maken opdat deze Aangestelden door eenzelfde vertrouwelijk-heidsverplichtingen gebonden zouden zijn.
14.5 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
14.6 Na beëindiging van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen partijen alle documenten en bestanden die betrekking hebben op geleverde Diensten en die vertrouwelijke gegevens bevatten, vernietigen, tenzij de wet of een gerechtelijke uitspraak anders bepaalt.
14.7 Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de Klant. 
14.8 De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar  persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de Klant worden opgenomen in de nieuwsbrief van ATALENTA. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de Klant. 
14.9 ATALENTA zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de Klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. 
14.10 De Klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te laten passen of te bekijken door een bericht te sturen naar wendy@atalenta.be.
Artikel 15 : Aansprakelijkheid
15.1 De totale aansprakelijkheid van ATALENTA wegens een toerekenbare contractuele of extracontractuele tekortkoming, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst effectief gefactureerde prijs (exclusief BTW). 
15.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ATALENTA voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 25.000,00.
15.3 De aansprakelijkheid van ATALENTA voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nooit meer dan € 75.000,00.
15.4 De aansprakelijkheid van ATALENTA voor indirecte schade, in het bijzonder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, verhoogde personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door ATALENTA aan de Klant gesuggereerde zaken, materialen of programmatuur van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de Klant van door ATALENTA gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planningen verlies van cliënteel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
15.5 Ook de aansprakelijkheid van ATALENTA wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.6 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van ATALENTA zoals vervat in dit artikel laten alle overige uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen op grond van de algemene voorwaarden onverkort bestaan.
15.7 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling van ATALENTA.
15.8 Tenzij nakoming door ATALENTA blijvend onmogelijk is, kan de Klant slechts de aansprakelijkheid van ATALENTA inroepen nadat hij ATALENTA binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de schade per aangetekende brief of gerechts-deurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 1 maand na het ontstaan van de schade. In deze ingebrekestelling dient de Klant op gemotiveerde en gedetailleerde wijze aan ATALENTA de geviseerde schade en haar oorzaak te omschrijven, en aan ATALENTA een laatste respijttermijn toe te kennen van minstens 2 weken om, indien mogelijk, de schade in natura te herstellen. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn verliest de Klant zijn recht op een eventuele schadevergoeding. 
15.9 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ATALENTA vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de schade.
Artikel 16 : Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
16.1 Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.
16.2 Elke betwisting, van welke aard ook, zal worden beslecht door de territoriaal en materieel bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van ATALENTA.
 

Gratis HR-scan